Gwarancja

 

Będąc świadomym, że produkty Omnio powstają przy zachowaniu najwyższych norm jakościowych, obiecujemy,  że będą wolne od wad produkcyjnych i materiałowych w momencie ich zakupu, abyście mogli wraz ze swoimi dziećmi cieszyć się ich bezproblemowym użytkowaniem. W przypadku wystąpienia wspomnianej wady (co jest oczywiście mało prawdopodobne) oferowana przez nas gwarancja ma zastosowanie przy następujących warunkach

Warunki gwarancji

 1. Produkty Omnio mają gwarancję na wady materiałowe i produkcyjne przez okres 2 lat od daty zakupu
 2. Gwarancja przysługuje jedynie osobie, która zakupiła produkt w sklepie/salonie autoryzowanym przez dystrybutora (sieć sklepów podana jest na stronie omnio.pl /sklepy) i nie może być przeniesiona na inną osobę
 3. Gwarancja jest ważna tylko po dostarczeniu dowodu zakupu oraz podstemplowanej i podpisanej przez uprawniony (autoryzowany) sklep/salon karty gwarancyjnej
 4. Gwarancja jest ważna tylko w przypadku prawidłowego, starannego użytkowania, konserwacji i przechowywania produktu we właściwych warunkach oraz zgodnie z instrukcją obsługi
 5. Gwarancja nie obejmuje produktów:
  1. których wady są spowodowane nadmiernym lub niewłaściwym użyciem czy zaniedbaniem
  2. uszkodzonych w wyniku wypadku (w tym wypadku/zniszczenia w transporcie) lub innego zdarzenia losowego (pożar, powódź itp.)
  3. naprawianych/serwisowanych/modyfikowanych przez nieuprawnione osoby lub w sposób niezgodny z instrukcją
  4. gdzie nastąpiło normalne zużycie związane z codzienną eksploatacją, w tym wypłowienie materiałów spowodowane długotrwałym działaniem promieni słonecznych
  5. z uszkodzeniami mechanicznymi powstałymi z powodu zaniedbania (rozdarcie, pęknięcie, przetarcie, ubytek materiału itp.)
  6. nadanych jako bagaż samolotowy (nie dotyczy bagażu kabinowego)
 6. Do sprawnego załatwienia roszczeń gwarancyjnych potrzebny jest dowód zakupu, ważna karta gwarancyjna, dokładny opis powstałej wady oraz numer seryjny wózka.
 7. Przed wysyłką produktu rekomendujemy kontakt ze swoim sklepem bądź bezpośrednio z nami, celem ustalenia sposobu i zakresu czynności gwarancyjnych. Wysyłając produkt, klient zobowiązany jest do jego właściwego zabezpieczenia, aby zapobiec zniszczeniom w transporcie.
 8. Wady usuwane będą bezpłatnie, po potwierdzeniu sposobu i zakresu czynności gwarancyjnych. Kosztami nieuzasadnionej (z punktu widzenia warunków gwarancji) reklamacji będzie obciążany klient (np. transport itp.)
 9. Nasza odpowiedzialność z tytułu niniejszej gwarancji jest ograniczona jedynie do ewentualnych czynności gwarancyjnych związanych z naprawą produktu. Nie oferujemy żadnej rekompensaty pieniężnej za jakiekolwiek reklamacje/roszczenia z tytułu niniejszej gwarancji.
 10. Gwarancja na produkt nie ogranicza, nie wyłącza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową
 11. Terytorialny zasięg ważności gwarancji obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej